Mmmm..... cookies...

A- og B-ordning

Der findes i den almene boliglovgivning 3 forskellige sæt af bestemmelser for, hvordan boligerne skal vedligeholdes i boperioden og hvordan boligerne skal fremstå ved fraflytning. 

Disse bestemmelser kaldes vedligeholdelsesordninger, og afdelingsmødet i den enkelte afdelinge kan/skal træffe beslutning om hvilken én af de 3 ordninger, der skal gælde i afdelingen.

 • A-ordningen. Den som vi her i BSH kender i forvejen.
 • A-ordning med normalistandsættelsesbeløb. En variation af A-ordningen.
 • B-ordningen.

A-ordningen

 • Ved fraflytning gennemføres en normalistandsættelse, der omfatter nødvendig hvidtning, maling og tapetsering af vægge og lofter samt rengøring.
 • Lejeren afholder udgifterne i normalistandsættelsen, men afdelingen overtager gradvist denne udgift - i forhold til boperiodens længde (20/100 md.)
 • Normalistandsættelse kan undlades for bygningsoverflader, som ved fraflytningssynet fremtræder håndværksmæssigt forsvarligt nyistandsat.
 • Lejeren afholder alle udgifter til istandsættelse som følge af misligholdelse.
 • Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning, maling, tapetsering og gulvbehandling. Lejeren afholder alle udgifter i forbindelse med denne vedligeholdelse.

 A med NI-beløb

 • Ved fraflytningen sørger indflytter selv for normalistandsættelsen.
 • Afdelingen udbetaler et beløb til denne normalistandsættelse - enten på forhånd, eller når normalistandsættelsen er sket.
 • Indflytter bestemmer selv, om der skal anvendes håndværkere.
 • Afdelingen fastsætter beløbet til normalistandsættelsen.
 • Afdelingen sparer udgiften til maler og rengøring - det samme gør fraflytter naturligvis.
 • Alt andet som den "normale" A-ordning.

B-ordningen

 • Over huslejen indbetaler lejerne til en vedligeholdelseskonto for hver enkelt bolig.
 • Herudover indbetaler lejerne til en såkaldt fælleskonto, hvorfra midlerne anvendes efter inspektørernes/viceværters skøn.
 • Den enkelte boligs vedligeholdelseskonto kan anvendes til maling af vægge, lofter, jern og træværk/inventar som tapetsering og gulvbehandling i boperioden.
 • Der sker ingen istandsættelse ved lejerskifte - den nye lejer må acceptere den forrige lejers farvevalg samt det slid og ælde, der følger af, at det er en genbrugslejlighed, vi lejer ud.
 • Fraflytter skal betale fuldt ud for sin eventuelle misligholdelse!

Boligsikring og boligydelse - indvendig vedligeholdelse
Når lejeren har en "delvis indvendig vedligeholdelsespligt" (som ved A-ordningen), forhøjes lejen ved beregning af boligstøtte med 27,75 kr. pr. m2 / år bruttoetageareal (2010).

Ved B-ordning, hvor det er afdelingen der har pligten til den indvendige vedligeholdelse, forhøjes lejen ikke med dette vedligeholdelsestillæg ved beregning af boligstøtte.

Den enkelte lejer må selv søge oplyst på kommunen, hvilken konsekvens denne bestemmelse har for ens boligydelse.