Mmmm..... cookies...

Information til beboere

Det gælder for alle almene boligorganisationer, at deres formål er at opføre boliger til kostprisen. Det vil sige, at boligorganisationen ikke tjener penge til nogen. Huslejen retter sig efter udgifterne på den måde, at den skal være tilstrækkelig stor til at dække afdelingens omkostninger. Det vil sige prioritetsydelser samt udgifter til pasning og administration, skatter og afgifter, vedligeholdelse samt henlæggelser til for eksempel fornyelser og istandsættelser. 

Boligorganisationen er en demokratisk organisation, som ifølge vedtægterne styres af beboerne. På afdelingsmøder træffer beboerne beslutninger om afdelingens anliggender. Beboerne har på afdelingsmødet mulighed for at vælge en afdelingsbestyrelse. 

Afdelingsbestyrelsen bør have indsigt i afdelingens økonomi, godkende budgetter og er derved med til at planlægge afdelingens aktiviteter og vedligeholdelse i samarbejde med administrationen. 

Ligeledes er der på afdelingsmødet mulighed for at vælge beboere, som repræsenterer afdelingen på det årlige repræsentantskabsmøde. De valgte beboere må gerne være afdelingsbestyrelsesmedlemmer. 

På det årlige repræsentantskabsmøde vælger repræsentanterne 5 medlemmer til selskabets bestyrelse blandt boligorganisationens lejere, disses ægtefæller eller hermed sidestillede personer. Samtidig med valg af medlemmer vælges personlige suppleanter for disse. Repræsentantskabet kan efter indstilling fra bestyrelsen godkende, at 1 medlem af bestyrelsen vælges/udpeges eksternt. 

Selskabets bestyrelse udformer boligorganisationens boligpolitik og forpligter boligorganisationen udadtil samt er ansvarlig overfor offentlige myndigheder. 

Ønsker du at læse boligorganisationens vedtægter, kan du se dem her

Almene boliger på dansk: 
http://www.bl.dk/media/169477/Almene-boliger-for-alle_Dansk.pdf  

Almene boliger for alle på arabisk: 
http://www.bl.dk/media/169474/Almene-boliger-for-alle_Arabisk.pdf